କମ୍ପାନୀ ସମ୍ବାଦ |

 • ସିଲିକନ୍ ପ୍ଲେସେମାଟ୍ ଗରମ ପ୍ରତିରୋଧକ କି?

  ସିଲିକନ୍ ପ୍ଲେସେମାଟ୍ ଗରମ ପ୍ରତିରୋଧକ କି?

  ଦ daily ନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ, ପ୍ଲେସେମାଟ୍ ଏବଂ କୋଷ୍ଟର୍ ଗୁଡିକ ଅତି ସାଧାରଣ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଅଟେ, ଏବଂ ୟୁରୋପ ଏବଂ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ-ଗ୍ରେଡ୍ ସିଲିକନ୍ ପ୍ଲେସେମାଟ୍ ଏବଂ କୋଷ୍ଟର୍ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |ତେବେ ସିଲିକନ୍ ପ୍ଲେସେମାଟ୍ ଏବଂ କୋଷ୍ଟର୍ ଗରମ ପ୍ରତିରୋଧକ କି?ସିଲିକନ୍ ପ୍ଲେସେମାଟ୍ ଖାଦ୍ୟ-ଗ୍ରେଡ୍ ସିଲିକନ୍ ସାମଗ୍ରୀରେ ତିଆରି |ନାମ s ଭାବରେ ...
  ଅଧିକ ପଢ
 • ସିଲିକନ୍ ମଫିନ୍ କପ୍ ପ୍ୟାନ୍ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ |

  ସିଲିକନ୍ ମଫିନ୍ କପ୍ ପ୍ୟାନ୍ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ |

  ସିଲିକନ୍ ମଫିନ୍ କପ୍ ପ୍ୟାନ୍ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗରେ ଆସିଥାଏ, ଏବଂ ସିଲିକନ୍ ଛାଞ୍ଚ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକପ୍ରିୟ |ସିଲିକନ୍ ମଫିନ୍ କପ୍ ଛାଞ୍ଚଗୁଡିକ ଅଣ-ବିଷାକ୍ତ, ଦୁର୍ଗନ୍ଧହୀନ, ବ୍ୟବହାର ସହଜ ଏବଂ ସଫା କରିବା ସହଜ ଏବଂ ଏହା ମୁଖ୍ୟତ kitchen ରୋଷେଇ ସାମଗ୍ରୀରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |ମଡେଲଗୁଡିକ ଶ yles ଳୀରେ ଭରପୂର, ଆପଣ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ଶ style ଳୀକୁ ବାଛିପାରିବେ, ଆଡୁସ୍ ...
  ଅଧିକ ପଢ
 • ସିଲିକନ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ ସୁରକ୍ଷିତ କି?

  ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁମାନେ କଠିନ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ସିଲିକନ୍ ଶିଶୁ ପ୍ଲେଟ୍ ଅନେକ ପିତାମାତାଙ୍କ ଅସୁବିଧାକୁ ହ୍ରାସ କରିବ ଏବଂ ଖାଇବାକୁ ସହଜ କରିବ |ସିଲିକନ୍ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ହୋଇପାରିଛି |ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରଙ୍ଗ, ଆକର୍ଷଣୀୟ ଡିଜାଇନ୍, ସଫା କରିବା ସହଜ, ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରିକତା ସିଲିକନ୍ ପ୍ରୋ ତିଆରି କରିଛି ...
  ଅଧିକ ପଢ