କଷ୍ଟମ୍ ସେବା |

  • 5811

ଆମର କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ସେବାଗୁଡିକ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ କରେ |

1, OEM ଏବଂ ODM ସେବା |

2, ସ୍ Independ ାଧୀନ ଛାଞ୍ଚ ଡିଜାଇନ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଛାଞ୍ଚ ଦଳ ଅଛି |

3, ଅର୍ଡର ଅଗ୍ରଗତି ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦ daily ନିକ ଯୋଗାଯୋଗ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଅର୍ଡର ବିକ୍ରୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ |

4, ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ୟାକେଜିଂ ବାକ୍ସକୁ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ |

5, ବିତରଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅର୍ଡର |

6, ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଚୟନ କରିପାରିବା |